Newsletter

Výroba poklopů


Poklopy na jímky přímo vyrábíme!

Nejsme prodejci - jsme výrobci!

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím odeslání a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ/ VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele, případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.
V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové náklady na opětovné doručení dle typu zboží. Pokud tak neučiní, bude na jeho adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - Vrácení zboží

Naši zákazníci mají v souladu s právním řádem České republiky možnost bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zásilky.Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek. Vrácení zboží je však nutno odlišit od rušení objednávky, která ani nebyla odeslána. V případě rušení neodeslané objednávky  si vyhrazujeme právu účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč. 

  • současně s vráceným zbožím musí být prodávajícímu doručeno písemné oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém bude uvedeno číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny, informace ohledně čísla objednávky a data doručení zboží. Zboží, společně s oznámením o odstoupení, musí být uplatněno na adrese sídla prodávajícího. Uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dní poté, co prodávající obdržel zboží ve shora popsaném stavu společně s oznámením kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet uvedený kupujícím v oznámení o odstoupením.


  • musí být kompletní

  • musí být odesláno nebo osobně doručeno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí

  • nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

  • nesmí být použito

  • nesmí být žádným způsobem poškozeno

 Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky vrácení zboží do 14 dnů, tak Vám vracíme kupní cenu ihned po obdržení vráceného zboží (osobní doručení nebo přepravní službou). V případě vrácení zboží přepravní službou nehradíme náklady spojené s touto dopravou.


6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou:

a.  dobírkou - hotovostní platba při převzetí zboží

b. platbou bezhotovostní (převodem na účet : 2600325588/2010, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce)

nebo je po možné využít osobní odběr (po domluvě termínu)

7) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta do 7- 21 pracovní dnů dle typu zboží. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.


Zákony a předpisy:

-         zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
-         zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

POSTUP PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY A NÁSLEDNÉ UPLATNĚNÍ REKLAMACE


Povinnosti zákazníka:

Převzetí zásilky

Při příjmu zásilky je příjemce povinnen zásilku vizuálně zkontrolovat.  V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je postup následující:

-          Příjemce uvede výhradu o poškození řidiči do doručujícího listu

-          Příjemce sepíše ihned při doručení reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození na volný papír (zápis musí obsahovat, datum doručení zásilky a zjištění škody, číslo zásilky, název a adresu příjemce, popis zjištěného poškození, podpis doručujícího řidiče a přebírající osoby)

-          Pokud doručující řidič odmítne tento zápis zhotovit, nemusí příjemce zásilku přijmout

-          V případě, že obal zásilky nejeví žádné známky poškození, není doručující řidič povinen čekat na rozbalení a kontrolu zásilky

-          Razítka, která obsahují poznámky „S VÝHRADOU“ nebo zápis, který obsahuje jen poznámku „s výhradou“ , nemůžou být v tomto případě akceptována. Výhrada musí být vždy specifikována (poškozeno, promočeno, znično apod.)

 Podmínky pro likvidaci odpadních vod -  vývoz jímek

Provozovatel  jímky, nádrže se zavazuje uhradit za každý odvoz částku dle platného ceníku, nebo stanovené individuální ceny hotově na místě nebo dle smlouvy převodním příkazem se splatností uvedené na faktuře.. Viz www.biowa.cz

Provozovatel bere na vědomí, že do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vypouštět látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky. Jedná se zejména o látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce, látky radioaktivní, infekční, látky narušující materiály stokové sítě, látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří, výbušné, dusivé nebo toxické směsi, látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky, biologicky nerozložitelné tenzidy, pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny, kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump, sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu, ukazatele stanovené kanalizačním řádem a zavazuje se tuto povinnost dodržovat. Za prokazatelně zjištěné překročení limitních hodnot ukazatelů znečištění odpadních vod způsobeným porušením uvedené povinnosti je dodavatel oprávněn vyúčtovat provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Uvedená smluvní pokuta se nedotýká práva dodavatele uplatnit náhradu škody, která mu porušením smluvní povinnosti odběratele vznikne.

Všechny vývozy jsou monitorovány přes elektronický dispečink.

 

Odvoz bude prováděn na základě předem zaslané písemné objednávky, popř. telefonické žádosti.